SOŠ obchodu a služieb, Trnava

Prihlásenie
  História školy

  O škole

  História školy

            V roku 1966 podnik Pozemné stavby Trnava dal do užívania nový areál výchovno-vzdelávacieho zariadenia spolu so zariadením Odborného učilišťa za účelom pripravovať mládež pre robotnícke povolania v stavebných profesiách.


            Zriadením Strednej školy pre pracujúcich v roku 1976 uskutočnila sa k 1.9.1978 zmena názvu Odborného učilišťa na Stredné odborné učilište stavebné v Trnave ako organizačná zložka materského podniku Pozemné stavby Trnava. V zmysle zákona o štátnom podniku bolo 1. januára 1991 rozhodnutie Ministerstva výstavby a stavebníctva o vyčlenení SOU zo štátneho podniku Pozemné stavby a náväzne novozriadenie príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou, kde zriaďovateľom sa stáva Ministerstvo výstavby a stavebníctva SR. Zmenou legislatívy menila sa i zriaďovateľská funkcia SOU prostredníctvom jednotlivých ministerstiev cez krajské úrady až po súčasného zriaďovateľa Trnavský samosprávny kraj.


            Od vzniku SOU pre potreby zakladajúcej organizácie š.p. Pozemné stavby Trnava boli pripravovaní žiaci v nasledovných profesiách: murár, tesár, maliar, stolár, podlahár, stavebný zámočník, inštalatér, automechanik.


            Legislatívne zmeny ako i záujem žiakov výrazne pozmenili štruktúru učebných a študijných odborov, čo sa odzrkadlilo aj v zmene názvu SOU od 1.9.2005 na Stredné odborné učilište, Lomonosovova 6, 918 54 Trnava.


            V priebehu 40-ročnej histórie SOU do funkcie riaditeľa boli postupne menovaní:

  v roku 1966          Ing. Ján Haško

  v roku 1967          Jozef Bebjak

  v roku 1970          Augustín  Kristek

  v roku 1974          Štefan Ševčik

  v roku 1981          Ing. Augustín Ohrablo

  v roku 2009          Ing. Miroslav Ryška

  Súčasné vedenie SOŠ OaS je zastúpené:

  riaditeľ SOŠ OaS Trnava                 Ing. Miroslav Ryška

  zástupca riaditeľa pre PV               Ing. Ervín Kovalčík

  zástupca riaditeľa pre TV               PaedDr. Milena Dobrovodská

  zástupca riaditeľa pre TV               PaedDr. Darina Šulková