Navigácia


O škole

História školy

          V roku 1966 podnik Pozemné stavby Trnava dal do užívania nový areál výchovno-vzdelávacieho zariadenia spolu so zariadením Odborného učilišťa za účelom pripravovať mládež pre robotnícke povolania v stavebných profesiách.


          Zriadením Strednej školy pre pracujúcich v roku 1976 uskutočnila sa k 1.9.1978 zmena názvu Odborného učilišťa na Stredné odborné učilište stavebné v Trnave ako organizačná zložka materského podniku Pozemné stavby Trnava. V zmysle zákona o štátnom podniku bolo 1. januára 1991 rozhodnutie Ministerstva výstavby a stavebníctva o vyčlenení SOU zo štátneho podniku Pozemné stavby a náväzne novozriadenie príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou, kde zriaďovateľom sa stáva Ministerstvo výstavby a stavebníctva SR. Zmenou legislatívy menila sa i zriaďovateľská funkcia SOU prostredníctvom jednotlivých ministerstiev cez krajské úrady až po súčasného zriaďovateľa Trnavský samosprávny kraj.


          Od vzniku SOU pre potreby zakladajúcej organizácie š.p. Pozemné stavby Trnava boli pripravovaní žiaci v nasledovných profesiách: murár, tesár, maliar, stolár, podlahár, stavebný zámočník, inštalatér, automechanik.


          Legislatívne zmeny ako i záujem žiakov výrazne pozmenili štruktúru učebných a študijných odborov, čo sa odzrkadlilo aj v zmene názvu SOU od 1.9.2005 na Stredné odborné učilište, Lomonosovova 6, 918 54 Trnava.


          V priebehu 40-ročnej histórie SOU do funkcie riaditeľa boli postupne menovaní:

v roku 1966          Ing. Ján Haško

v roku 1967          Jozef Bebjak

v roku 1970          Augustín  Kristek

v roku 1974          Štefan Ševčik

v roku 1981          Ing. Augustín Ohrablo

v roku 2009          Ing. Miroslav Ryška

Súčasné vedenie SOŠ OaS je zastúpené:

riaditeľ SOŠ OaS Trnava                 Ing. Miroslav Ryška

zástupca riaditeľa pre PV               Ing. Ervín Kovalčík

zástupca riaditeľa pre TV               PaedDr. Milena Dobrovodská

zástupca riaditeľa pre TV               PaedDr. Darina Šulková


         

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trnava
    Lomonosovova ul. č. 2797/6, 918 54 Trnava
  • Ústredňa: 033/5521109
    ZRTV: 0918/827470

Fotogaléria